Câu hỏi:

20/08/2021 16,543

“Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không còn con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản”. Đây là kết luận của Nguyễn Ái Quốc sau khi

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải chi tiết: 

Sau khi đọc bản Luận cương của Lê nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, Nguyễn Ái Quốc đã rút ra kết luận: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác là con đường cách mạng vô sản”.

Chọn đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đâu không phải là ý nghĩa lịch sử của phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960)?

Xem đáp án » 20/08/2021 4,878

Câu 2:

Đặc điểm riêng của giai cấp công nhân Việt Nam so với công nhân ở các nước tư bản Âu - Mĩ là gì?

Xem đáp án » 20/08/2021 2,548

Câu 3:

Đặc điểm nổi bật của phong trào dân tộc, dân chủ Việt Nam từ 1919-1930 là

Xem đáp án » 20/08/2021 2,063

Câu 4:

Thực tế lịch sử nước ta trong năm đầu tiên sau cách mạng tháng Tám năm 1945 đã làm rõ luận điểm nào của chủ nghĩa Mác-Lênin?

Xem đáp án » 20/08/2021 1,897

Câu 5:

Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2 – 1945), Liên Xô không đóng quân tại khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 20/08/2021 1,833

Câu 6:

Tính chất điển hình của cuộc cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam là

Xem đáp án » 20/08/2021 1,259

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK