Câu hỏi:

14/01/2022 2,172

Ngôn ngữ thao tác dữ liệu thật chất là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ngôn ngữ để người dùng diễn tả yêu cầu cập nhật hay khai thác thông tin đươc gọi là ngôn ngữ thao tác dữ liệu. Thao tác dữ liệu gồm: Cập nhật (nhập, sửa, xóa dữ liệu) và khai thác (sắp xếp, tìm kiếm, kết xuất báo cáo,…).

Đáp án: A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một hệ quản trị CSDL không có chức năng nào trong các chức năng dưới đây?

Xem đáp án » 14/01/2022 37,332

Câu 2:

Những nhiệm vụ nào dưới đây không thuộc nhiệm vụ của công cụ kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL?

Xem đáp án » 14/01/2022 16,203

Câu 3:

Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép:

Xem đáp án » 14/01/2022 1,499

Câu 4:

Ngôn ngữ CSDL được sử dụng phổ biến hiện nay là:

Xem đáp án » 14/01/2022 1,248

Câu 5:

Ngôn ngữ thao tác dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép:

Xem đáp án » 14/01/2022 1,231

Câu 6:

Người nào có vai trò quan trọng trong vấn đề phân quyền hạn truy cập sử dụng CSDL? 

Xem đáp án » 14/01/2022 1,188

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK