Câu hỏi:

15/01/2022 132

Thuật toán có tính:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : C

+ Thuật toán phải kết thúc sau một số hữu hạn lần thực hiện cac thao tác→ tính dừng.

+ Sau khi thực hiện một thao tác thì hoạc là thuật toán kết thúc hoặc có đúng 1 thao tác xác định để thực hiện tiếp theo→ tính xác định.

+ Sau khi thuật toán kết thúc, ta phải nhận được Output của cần tìm→Tính đúng đắn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi biểu diễn thuật toán bằng lưu đồ (sơ đồ khối), hình chữ nhật thể hiện điều gì?

Xem đáp án » 15/01/2022 370

Câu 2:

Input của bài toán: "Hoán đổi giá trị của hai biến số thực A và C dùng biến trung gian B" là:

Xem đáp án » 15/01/2022 315

Câu 3:

Cho bài toán kiểm tra tính nguyên tố của một số nguyên dương N. Hãy xác đinh Output của bài toán này?

Xem đáp án » 15/01/2022 300

Câu 4:

"…(1) là một dãy hữu hạn các …(2) được sắp xếp theo một trình tự xác định sao cho khi thực hiện dãy các thao tác ấy, từ …(3) của bài toán, ta nhận được …(4) cần tìm". Các cụm từ còn thiếu lần lượt là?

Xem đáp án » 15/01/2022 224

Câu 5:

Thuật toán sắp xếp bằng đổi chỗ cho dãy số A theo trật tự tăng dần dừng lại khi nào?

Xem đáp án » 15/01/2022 212

Câu 6:

Trong tin học sơ đồ khối là:

Xem đáp án » 15/01/2022 181

Câu 7:

Chọn phát biểu đúng khi nói về Bài toán và thuật toán:

Xem đáp án » 15/01/2022 179

Bình luận


Bình luận