Câu hỏi:

15/01/2022 127

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 1. Đáp án C trọng âm số 2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Xem đáp án » 15/01/2022 179

Câu 2:

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Xem đáp án » 15/01/2022 177

Câu 3:

Choose the word that has main stress placed differently from the others. 

Xem đáp án » 15/01/2022 131

Câu 4:

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Xem đáp án » 15/01/2022 109

Câu 5:

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Xem đáp án » 15/01/2022 102

Câu 6:

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Xem đáp án » 15/01/2022 97

Bình luận


Bình luận