Câu hỏi:

15/01/2022 176

Choose the word which is stressed differently from the rest.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 1. Đáp án D trọng âm số 2.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the word which is stressed differently from the rest.

Xem đáp án » 15/01/2022 194

Câu 2:

Choose the word which is stressed differently from the rest.

Xem đáp án » 15/01/2022 190

Câu 3:

Choose the word which is stressed differently from the rest.

Xem đáp án » 15/01/2022 171

Câu 4:

Choose the word which is stressed differently from the rest.

Xem đáp án » 15/01/2022 148

Câu 5:

Choose the word which is stressed differently from the rest.

Xem đáp án » 15/01/2022 141

Câu 6:

Choose the word which is stressed differently from the rest.

Xem đáp án » 15/01/2022 122

Bình luận


Bình luận