Câu hỏi:

16/01/2022 232

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /ɔː/. Đáp án A phần gạch chân phát âm là /ɜː/

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

Xem đáp án » 16/01/2022 250

Câu 2:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

Xem đáp án » 16/01/2022 235

Câu 3:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

Xem đáp án » 16/01/2022 182

Câu 4:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

Xem đáp án » 16/01/2022 169

Câu 5:

Choose the word whose main stress pattern is not the same as that of the others.

Xem đáp án » 16/01/2022 167

Câu 6:

Choose the word whose main stress pattern is not the same as that of the others.

Xem đáp án » 16/01/2022 150

Bình luận


Bình luận