Câu hỏi:

16/01/2022 120

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, D, C trọng âm số 1. Đáp án B trọng âm số 2.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Xem đáp án » 16/01/2022 132

Câu 2:

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Xem đáp án » 16/01/2022 117

Câu 3:

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Xem đáp án » 16/01/2022 115

Câu 4:

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Xem đáp án » 16/01/2022 106

Câu 5:

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Xem đáp án » 16/01/2022 102

Câu 6:

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Xem đáp án » 16/01/2022 99

Bình luận


Bình luận