Câu hỏi:

17/01/2022 153

Find the word which has different sound in the part underlined

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, D, C phát âm là /ʃ/. Đáp án B phát âm là /tʃ/

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Find the word which has different sound in the part underlined

Xem đáp án » 17/01/2022 178

Câu 2:

Chọn từ có trọng âm khác các từ còn lại.

Xem đáp án » 17/01/2022 161

Câu 3:

Find the word which has different sound in the part underlined

Xem đáp án » 17/01/2022 148

Câu 4:

Chọn từ có trọng âm khác các từ còn lại.

Xem đáp án » 17/01/2022 147

Câu 5:

Chọn từ có trọng âm khác các từ còn lại.

Xem đáp án » 17/01/2022 115

Câu 6:

Chọn từ có trọng âm khác các từ còn lại.

Xem đáp án » 17/01/2022 113

Bình luận


Bình luận