Câu hỏi:

17/01/2022 28,654

Phát biểu nào dưới đây về kiểu mảng một chiều là phù hợp? 

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Mảng một chiều là một dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu. Mảng được đặt tên và mỗi phần tử của nó có một chỉ số. Để mô tả ta cần xác định kiểu của các phần tử và cách đánh số các phần tử của nó.

Đáp án: C

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho khai báo mảng như sau: Var a : array[0..10] of integer ;

Phương án nào dưới đây chỉ phần tử thứ 10 của mảng?

Xem đáp án » 17/01/2022 23,548

Câu 2:

Mảng là kiểu dữ liệu biểu diễn một dãy các phần tử thuận tiện cho:

Xem đáp án » 17/01/2022 17,017

Câu 3:

Để khai báo số phần tử của mảng trong PASCAL, người lập trình cần: 

Xem đáp án » 17/01/2022 6,815

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây về mảng là không chính xác? 

Xem đáp án » 17/01/2022 5,265

Câu 5:

Cho khai báo mảng và đoạn chương trình như sau:

Var a : array[0..50] of real ;

k := 0 ;

for i := 1 to 50 do

if a[i] > a[k] then k := i ;

Đoạn chương trình trên thực hiện công việc gì dưới đây?

Xem đáp án » 17/01/2022 4,731

Câu 6:

Phương án nào dưới đây là khai báo mảng hợp lệ? 

Xem đáp án » 17/01/2022 3,784

Bình luận


Bình luận