Câu hỏi:

29/11/2019 230

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 2,3- đihiđroxi propanal, metyl fomiat, fructozơ và anđehit fomic bằng 22,4 lít O2 (đktc). Sau phản ứng hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí và hơi Y có tỷ khối hơi so với H2 là 15,6. Xác định giá trị của m.

Trả lời:

Đáp án B

2,3- dihidroxi propanal → CH2OH−CHOH−CHO hay C3H6O3

metyl fomiat: HCOOCH3 hay C2H4O2

fructozơ C6H12O6

andehit fomic: HCHO hay CH2O

so sánh thấy tỉ lệ số C : H : O = 1 : 2 : 1

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hợp chất hữu cơ X có thành phần phần trăm khối lượng các nguyên tố như sau: C chiếm 24,24%; H chiếm 4,04%; Cl chiếm 71,72%. Số công thức cấu tạo của X là

Xem đáp án » 29/11/2019 2,084

Câu 2:

Cho sơ đồ biến hóa sau:

Tinh bột → X → Y → Z → T 2G/H2SO4đ, to CH3COO)2C2H

X, Y, Z, T, G lần lượt là:

Xem đáp án » 30/11/2019 862

Câu 3:

Cho hỗn hợp A gồm hai chất hữu cơ mạch hở X, Y (chỉ chứa C, H, O và MX<MY) tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 0,2 mol một ancol đơn chức và 2 muối của hai axit hữu cơ đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Mặt khác, đốt cháy 20,56 gam A cần 1,26 mol O2 thu được CO2 và 0,84 mol H2O. Phần trăm số mol của X trong A là

Xem đáp án » 29/11/2019 842

Câu 4:

Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và độ tan trong nước của ba chất hữu cơ X,Y,Z được trình bày trong bảng:

X,Y,Z tương ứng là:

Xem đáp án » 29/11/2019 827

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 29/11/2019 817

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây đúng ?

Xem đáp án » 29/11/2019 805

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85