Câu hỏi:

01/03/2022 69

Nông dân công xã bị phân hóa thành những bộ phận nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nông dân công xã khi đất nước rơi vào thời kì Bắc thuộc đã bị phân hóa thành nông dân lệ thuộc (hoặc nô tì) và nông dân công xã.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu bùng nổ (năm 248) xuất phát từ nguyên nhân sâu xa nào?

Xem đáp án » 01/03/2022 230

Câu 2:

Tầng lớp nào có khả năng lãnh đạo nhân dân đứng lên khởi nghĩa?

Xem đáp án » 01/03/2022 183

Câu 3:

Mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội thời Bắc thuộc là?

Xem đáp án » 01/03/2022 159

Câu 4:

Dựa vào hiểu biết của bản thân, hãy cho biết:

Chính sách “đồng hóa” của các thế lực phong kiến phương Bắc từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ VI có thực hiện thành công không? Nó thể hiện điều gì?

Xem đáp án » 01/03/2022 146

Câu 5:

Nội dung nào sau đây không chính xác khi nhận xét về cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu?

Xem đáp án » 01/03/2022 137

Câu 6:

Em có nhận xét về tình hình kinh tế nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI dưới ách thống trị của các thế lực phong kiến phương Bắc?

Xem đáp án » 01/03/2022 126

Câu 7:

Để tiếp tục chính sách “đồng hóa” từ giữa thế kỉ I đến giữa thế kỉ VI, các triều đại phong kiến phương Bắc đã

Xem đáp án » 01/03/2022 121

Bình luận


Bình luận