Câu hỏi:

01/03/2022 89

Dựa vào hiểu biết của bản thân, hãy cho biết:

Chính sách “đồng hóa” của các thế lực phong kiến phương Bắc từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ VI có thực hiện thành công không? Nó thể hiện điều gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ VI, các thế lực phong kiến phương Bắc luôn thực hiện chính sách “đồng hóa” bởi họ hiểu rằng: chếm được đất chưa hẳn đã thống trị và khuất phục được người Việt mà cần hoàn toàn để cho người Việt theo văn hóa của người Hán. Trải qua nhiều thế kỉ, nhân dân ta vẫn bảo lưu được văn hóa truyền thống của dân tộc đồng thời tiếp thu có chọn lọc văn hóa Trung Quốc. Điều này chứng tỏ sức sống mãnh liệt của dân tộc không ai có thể tiêu diệt được nền vằn hóa của dân tộc. Đây cũng chính là nền tảng cho những cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc diễn ra mạnh mẽ qua nhiều thế kỉ.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đâu không phải là chuyển biến trong nông nghiệp thời Bắc thuộc?

Xem đáp án » 01/03/2022 227

Câu 2:

Nhân dân ta đã làm gì để chống lũ lụt?

Xem đáp án » 01/03/2022 139

Câu 3:

Nội dung sau đây nào phản ánh đúng về tình hình nông nghiệp nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI?

Xem đáp án » 01/03/2022 114

Câu 4:

Tôn giáo nào do Lão Tử sáng lập ở Trung Quốc?

Xem đáp án » 01/03/2022 108

Câu 5:

Nông dân công xã bị phân hóa thành những bộ phận nào?

Xem đáp án » 01/03/2022 107

Câu 6:

Từ thế kỉ I đến thế kỉ VI đã có thương nhân của những quốc gia nào đến nước ta trao đổi, buôn bán?

Xem đáp án » 01/03/2022 95

Câu 7:

Mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội thời Bắc thuộc là?

Xem đáp án » 01/03/2022 91

Bình luận


Bình luận