Câu hỏi:

01/03/2022 82

Theo chính sách của nhà Hán vào năm 111 TCN, đứng đầu các quận là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Năm 111 TCN, nhà Hán quy định:

- Đứng đầu châu là: Thứ sử.

- Đứng đầu quân là: Thái úy coi việc chính trị, Đô úy coi việc quân sự.

- Đứng đầu huyện là: Lạc tướng.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (42 – 43) thất bại xuất phát từ nguyên nhân chủ yếu nào?

Xem đáp án » 01/03/2022 185

Câu 2:

Nội dung nào không thuộc ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ vào mùa xuân năm 40?

Xem đáp án » 01/03/2022 174

Câu 3:

Triệu Đà chia Âu Lạc thành hai quận nào vào năm 179 TCN?

Xem đáp án » 01/03/2022 120

Câu 4:

Nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng và các vị trướng ở khắp nơi thể hiện điều gì?

Xem đáp án » 01/03/2022 114

Câu 5:

Mùa xuân năm 40 đã diễn ra sự kiện gì quan trọng trong lịch sử nước ta?

Xem đáp án » 01/03/2022 105

Câu 6:

Tô Định được cử làm Thái thú quận Giao Chỉ đã tác động như thế nào đến cuộc sống của nhân dân ta?

Xem đáp án » 01/03/2022 102

Câu 7:

Đền thờ Hai Bà Trưng đang được đặt ở tỉnh nào hiện nay?

Xem đáp án » 01/03/2022 83

Bình luận


Bình luận