Câu hỏi:

01/03/2022 38

Gia Đình Trưng Trắc, Trưng Nhị và gia đình Thi Sách đã không có hành động nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lạc tướng thuộc dòng dõi Hùng Vương (cha của Trưng Trắc và Trưng Nhị) và Lạc tướng huyện Chu Diên (cha của Thi Sách) đã cùng nhau mưu việc lớn. Họ bí mật tìm cách liên lạc với các thủ lĩnh ở mọi miền đất nước để chuẩn bị nổi dậy.

=>Loại trừ đáp án D: những hành động này của gia đình được tiến hành trước khi khởi nghĩa Hai Bà Trưng được diễn ra =>Những hành động này không nhằm ủng hộ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (42 – 43) thất bại xuất phát từ nguyên nhân chủ yếu nào?

Xem đáp án » 01/03/2022 181

Câu 2:

Nội dung nào không thuộc ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ vào mùa xuân năm 40?

Xem đáp án » 01/03/2022 172

Câu 3:

Triệu Đà chia Âu Lạc thành hai quận nào vào năm 179 TCN?

Xem đáp án » 01/03/2022 117

Câu 4:

Nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng và các vị trướng ở khắp nơi thể hiện điều gì?

Xem đáp án » 01/03/2022 110

Câu 5:

Mùa xuân năm 40 đã diễn ra sự kiện gì quan trọng trong lịch sử nước ta?

Xem đáp án » 01/03/2022 101

Câu 6:

Tô Định được cử làm Thái thú quận Giao Chỉ đã tác động như thế nào đến cuộc sống của nhân dân ta?

Xem đáp án » 01/03/2022 100

Câu 7:

Đền thờ Hai Bà Trưng đang được đặt ở tỉnh nào hiện nay?

Xem đáp án » 01/03/2022 81

Bình luận


Bình luận