Câu hỏi:

12/12/2019 10,532

Mt hỗn hp X gồm 2 hiđrocacbon A, B có cùng số nguyên tcacbon. A, B chỉ có thể là ankan hay anken. Đt cháy 4,48 lít (đkc) hỗn hp X thu đưc 26,4g CO2 và 12,6g H2O. Xác đnh CTPT và số mol của A, B trong hỗn hp X.

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

nX = 0,2

nCO2 = 26,4 : 44 =0,6

nH2O = 12,6 : 18 =0,7

nCO2 < nH2O nAnkan = nH2O – nCO2 = 0,7 – 0,6 = 0,1

nAnken = 0,1

A và B có số C bằng nhau; số mol anken và ankan bằng nhau

  số C/ Ankan hoặc Anken = 0,6 : 2 : 0,1 = 3

Ankan là C3H8

     Anken là C3H6.

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đt cháy hoàn toàn 0,05 mol mt anken A thu đưc 4,48 lít CO2 (đktc). Cho A tác dụng vi dd HBr ch cho một sn phm duy nht. CTCT của A là

Xem đáp án » 12/12/2019 85,436

Câu 2:

Đem đt cháy hoàn toàn  0,1 mol  hỗn hp X gồm 2 anken là đng đng kế tiếp nhau thu đưc CO2 và nưc có khi lưng hơn kém nhau 6,76 gam. CTPT của 2 anken đó là

Xem đáp án » 12/12/2019 44,109

Câu 3:

m gam hỗn hp gồm C3H6, C2H4 C2H2 cháy hoàn toàn thu đưc 4,48 lít khí CO2 (đktc). Nếu hiđro hoá hoàn toàn m gam hỗn hp trên ri đt cháy hết hỗn hp thu đưc V(l) CO2 (đktc). Giá trcủa V là:

Xem đáp án » 12/12/2019 42,469

Câu 4:

Chia hỗn hp gồm C3H6, C2H4, C2H2 thành hai phn đu nhau.

Phn 1: đt cháy hoàn toàn thu đưc 2,24 lít CO2 (đktc).

Phn 2: Hiđro hoá ri đt cháy hết thì thể ch CO2 thu đưc (đktc) là bao nhiêu?

Xem đáp án » 12/12/2019 35,567

Câu 5:

Đt cháy hoàn toàn 10ml hiđrocacbon X cn vừa đủ 60ml khí Oxi, sau phn ứng thu đưc 40ml khí cacbonic. Biết X làm mt màu dung dch brom và có mch cacbon phân nhánh. CTCT của X

Xem đáp án » 12/12/2019 34,491

Câu 6:

Cho 0,2 mol hỗn hp X gồm etan, propan và propen qua dung dch brom dư, thy khối lưng bình brom tăng 4,2g. Lưng khí còn li đem đt cháy hoàn toàn thu đưc 6,48g nưc. Vy % thể ch etan, propan và propen ln lưt là

Xem đáp án » 12/12/2019 31,203

Câu 7:

Hỗn hp X gồm propen và B là đồng đng theo tlthể ch 1:1. Đt 1 thch hỗn hp X cn 3,75 thch oxi (cùng đk). Vy B là

Xem đáp án » 12/12/2019 30,026

Bình luận


Bình luận