Câu hỏi:

11/07/2024 464

Ba hiđrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đng, trong đó khối lưng phân tử Z gp đôi khi lưng phân tX. Đt cháy 0,1 mol cht Z, sn phm khí hp thụ hoàn toàn vào dung dch Ca(OH)2 (dư), thu đưc sgam kết tủa là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

X, Y, Z là đồng đng kế tiếp MZ = MX + 28

Mà MZ = 2 MX MX = 28 ; MZ = 56

X là C2H4

Z là C4H8

nCaCO3 = nCO2 = 4nZ = 0,4 m = 40g.

Đáp án B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để phân biệt etan, etilen và xiclopropan có thể sử dụng cặp hoá chất nào sau đây?

Xem đáp án » 11/07/2024 21,055

Câu 2:

Cho các chất sau: a) pent-2-en;  b) 2-metylbut-1-en ;  c) 2-metylpent-2-en ;  d)  isobutilen ;  e) 3-metylhex-2-en và g) 2,3-đimetylbut-2-en. Số chất có đồng phân hình học?

Xem đáp án » 11/07/2024 15,811

Câu 3:

Từ etilen, người ta điều chế PVC theo sơ đồ sau: etilen  +Cl2 1,2-đicloetan   5000C  vinyl clorua  trung hop PVC với hiệu suất các phản ứng tương ứng là 80%; 70% và 62,5%. Tính thể tích etilen (đktc) cần lấy để có thể điều chế được 1 tấn PVC?

Xem đáp án » 11/07/2024 15,728

Câu 4:

Cho 2,24 lít (đktc) hỗn hợp gồm 2 anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng lội vào bình đựng 100 gam dung dịch Br2 10%. Sau phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng dung dịch brom tăng 2,94 gam. Vậy công thức của 2 anken là:

Xem đáp án » 11/07/2024 14,834

Câu 5:

Trộn 0,1 mol etilen với 0,1 mol H2 thu được hỗn hợp X. Cho hỗn hợp X qua Ni nung nóng thu được hỗn hợp Y. Tỷ khối của hỗn hợp X so với hỗn hợp Y là 0,6. Xác định hiệu suất của phản ứng hiđro hoá.

Xem đáp án » 11/07/2024 13,218

Câu 6:

Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp X gồm 2 anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được CO2 và H2O trong đó khối lượng CO2 nhiều hơn khối lượng H2O là 8,45 gam. Vậy công thức của 2 anken là:

Xem đáp án » 11/07/2024 11,270

Câu 7:

Hỗn hợp gồm anken và  ankan. Đốt cháy hỗn hợp thu đ­ược a mol CO2 và b mol H2O. Tỉ số T = b/a có giá trị trong khoảng nào?

Xem đáp án » 11/07/2024 10,908

Bình luận


Bình luận