Câu hỏi:

12/12/2019 433

Hỗn hp X có tkhối so vi H2  là 21,2 gồm propan, propen và propin. Khi đt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tng khi lưng của CO2  và H2O thu đưc là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

MX = 21,2.2 = 42,4 mX = 0,1.42,4 = 4,24g

X gồm các chất chứa 3 C trong phân tử

nCO2 = 3nX = 3. 0,1 =0,3

mH = mX – mC = 4,24 – 0,3.12 = 0,64 nH2O = 0,32

mCO2 + mH2O = 0,3.44 + 0,32.18 = 18,96g

Đáp án B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để phân biệt etan, etilen và xiclopropan có thể sử dụng cặp hoá chất nào sau đây?

Xem đáp án » 12/12/2019 21,062

Câu 2:

Cho các chất sau: a) pent-2-en;  b) 2-metylbut-1-en ;  c) 2-metylpent-2-en ;  d)  isobutilen ;  e) 3-metylhex-2-en và g) 2,3-đimetylbut-2-en. Số chất có đồng phân hình học?

Xem đáp án » 12/12/2019 15,827

Câu 3:

Từ etilen, người ta điều chế PVC theo sơ đồ sau: etilen  +Cl2 1,2-đicloetan   5000C  vinyl clorua  trung hop PVC với hiệu suất các phản ứng tương ứng là 80%; 70% và 62,5%. Tính thể tích etilen (đktc) cần lấy để có thể điều chế được 1 tấn PVC?

Xem đáp án » 12/12/2019 15,733

Câu 4:

Cho 2,24 lít (đktc) hỗn hợp gồm 2 anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng lội vào bình đựng 100 gam dung dịch Br2 10%. Sau phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng dung dịch brom tăng 2,94 gam. Vậy công thức của 2 anken là:

Xem đáp án » 12/12/2019 14,846

Câu 5:

Trộn 0,1 mol etilen với 0,1 mol H2 thu được hỗn hợp X. Cho hỗn hợp X qua Ni nung nóng thu được hỗn hợp Y. Tỷ khối của hỗn hợp X so với hỗn hợp Y là 0,6. Xác định hiệu suất của phản ứng hiđro hoá.

Xem đáp án » 12/12/2019 13,232

Câu 6:

Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp X gồm 2 anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được CO2 và H2O trong đó khối lượng CO2 nhiều hơn khối lượng H2O là 8,45 gam. Vậy công thức của 2 anken là:

Xem đáp án » 12/12/2019 11,286

Câu 7:

Hỗn hợp gồm anken và  ankan. Đốt cháy hỗn hợp thu đ­ược a mol CO2 và b mol H2O. Tỉ số T = b/a có giá trị trong khoảng nào?

Xem đáp án » 12/12/2019 10,916

Bình luận


Bình luận