Câu hỏi:

01/04/2022 157

Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN được gọi là:

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Gen và mã di truyền !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN được gọi là gen.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trình tự các nuclêôtit trên đoạn mạch gốc của gen là:

3’ ATGAGTGAXXGTGGX 5’

Đoạn gen này có:

Xem đáp án » 01/04/2022 145

Câu 2:

Gen phân mảnh có đặc tính là:

Xem đáp án » 01/04/2022 138

Câu 3:

Một gen ở sinh vật nhân thực có số lượng các loại nuclêôtit là: A = T = 600 và G = X = 300. Tổng số liên kết hiđrô của gen này là: 

Xem đáp án » 01/04/2022 102

Câu 4:

Một đoạn gen có trình tự nuclêôtit là 3’AGXTTAGXA5’. Trình tự các nuclêôtit trên mạch bổ sung của đoạn Gen trên là:

Xem đáp án » 01/04/2022 94

Câu 5:

Gen của loài sinh vật nào sau đây có cấu trúc phân mảnh

Xem đáp án » 01/04/2022 92

Câu 6:

Mạch thứ nhất của gen có trình tự nuclêôtít là 3’AAAXXAGGGTGX 5’. Tỉ lệ ở mạch thứ 2 của gen là?

Xem đáp án » 01/04/2022 81

Bình luận


Bình luận