Câu hỏi:

09/05/2022 1,553

Để khai báo biến tệp đồng thời mở tệp để ghi dữ liệu ta dùng cú pháp nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

Để khai báo biến tệp đồng thời mở tệp để ghi dữ liệu ta dùng cú pháp:

ofstream <tên biến tệp>(<xâu tên tệp>); </xâu></tên>

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để đọc dữ liệu từ tệp đang mở ở chế độ đọc ta dùng cú pháp nào?

Xem đáp án » 09/05/2022 1,001

Câu 2:

Để đóng tệp đang mở ta dùng cú pháp nào sau đây?

Xem đáp án » 09/05/2022 760

Câu 3:

Trước khi làm việc với kiểu tệp, ta cần khai báo sử dụng thư viện:

Xem đáp án » 09/05/2022 735

Câu 4:

Trong C++, hoạt động với tệp diễn ra theo thứ tự nào?

Xem đáp án » 09/05/2022 631

Câu 5:

Lệnh nào sau đây sẽ gắn tệp dulieu.txt chứa trong thư mục Mydata của ổ đĩa F, với biến tệp fi và tệp được mở ở chế độ đọc dữ liệu:

Xem đáp án » 09/05/2022 553

Câu 6:

Để đóng tệp f đang mở ta viết:

Xem đáp án » 09/05/2022 528

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK