Câu hỏi:

09/05/2022 494

Cho đoạn chương trình sau:

cin>>a>>b;

S=a+b;

ofstream fo ("baitap.txt");

fo<<s;

fo.close();

Trong đoạn chương trình trên dữ liệu được nhập từ đâu?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Dữ liệu được nhập từ bàn phím thông qua câu lệnh:

cin>>a>>b;

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau?

Xem đáp án » 09/05/2022 865

Câu 2:

Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 09/05/2022 614

Câu 3:

Câu lệnh ifstream <tên biến tệp>có nghĩa là gì?

Xem đáp án » 09/05/2022 522

Câu 4:

Cho 2 số a,b từ tệp bt.txt, tính tổng của 2 số rồi ghi kết quả ra màn hình, hãy chỉ ra lỗi sai đoạn chương trình sau :

#include <bits/stdc++.h>using namespace std;int main(){</bits/stdc++.h>

int a,b;

while (fi >>a >>b){

s=a+b;

cout <<s

}return 0;}

fi.close();

Xem đáp án » 09/05/2022 364

Câu 5:

Cho câu lệnh sau:

ifstream fi("f:\mydata\dulieu.txt") ;

fi>>a;

Câu lệnh trên thực hiện:

Xem đáp án » 09/05/2022 277

Câu 6:

Cho đoạn chương trình sau:

cin>>a>>b;

S=a+b;

ofstream fo ("baitap.txt");

fo<<s;

fo.close();

Trong đoạn chương trình trên tệp “baitap.txt” dùng để làm gì?

Xem đáp án » 09/05/2022 270

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK