Câu hỏi:

12/05/2022 4,055

Khi viết y=2.5 thì biến y thuộc kiểu:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

y=2.5 là số thực.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số b được dùng để tính toán các số nguyên trong phạm vi từ 10 đến 200 thì b thuộc kiểu:

Xem đáp án » 12/05/2022 4,488

Câu 2:

Biến s được dùng để chứa các kí tự trong phạm vi từ ‘a’ đến ‘z’ thì biến s thuộc kiểu:

Xem đáp án » 12/05/2022 3,026

Câu 3:

Khi viết t=5+6 thì t thuộc kiểu:

Xem đáp án » 12/05/2022 2,755

Câu 4:

Kiểu logic với giá trị sai viết là:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,912

Câu 5:

Khi viết s=’ha noi’ thì biến s thuộc kiểu:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,639

Câu 6:

Kiểu logic với giá trị đúng viết là:

Xem đáp án » 12/05/2022 903

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK