Câu hỏi:

12/05/2022 62

Trong Python câu lệnh gán có dạng:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

Theo quy tắc về câu lệnh gán <tên biến> =<biểu thức>.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong phép toán số học với số nguyên, phép toán lấy phần dư trong Python là:

Xem đáp án » 12/05/2022 76

Câu 2:

Trong phép toán số học với số nguyên phép toán lấy phần nguyên trong Python là:

Xem đáp án » 12/05/2022 67

Câu 3:

Biểu thức a+bchuyển sang Python là:

Xem đáp án » 12/05/2022 43

Câu 4:

Trong phép toán quan hệ phép so sánh bằng trong Python được viết là:

Xem đáp án » 12/05/2022 35

Câu 5:

Trong phép toán quan hệ phép khác trong Python được viết là:

Xem đáp án » 12/05/2022 34

Câu 6:

Biểu thức [(x+y)*z]-(x2-y2) chuyển sang Python là:

Xem đáp án » 12/05/2022 33

Bình luận


Bình luận