Câu hỏi:

12/05/2022 100

Trong Python, để nhập vào số nguyên n từ bàn phím, ta dùng lệnh sau:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Đáp án B thiếu kiểu dữ liệu, đáp án C thiếu kiểu dữ liệu và hàm input(), đáp án D không có biến cần nhập.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để đưa dữ liệu ra màn hình, Python cung cấp hàm chuẩn:

Xem đáp án » 12/05/2022 98

Câu 2:

Để nhập vào ba số nguyên a, b, c từ bàn phím ngăn cách nhau bởi 1 dấu cách, ta có thể dùng lệnh sau:

Xem đáp án » 12/05/2022 64

Câu 3:

Để nhập vào 2 số nguyên a, b mỗi số trên 1 dòng trong Python ta dùng lệnh:

Xem đáp án » 12/05/2022 51

Câu 4:

Để giữ cho con trỏ không chuyển xuống đầu dòng tiếp theo ta có thể dùng lệnh sau:

Xem đáp án » 12/05/2022 41

Câu 5:

Trong Python, để nhập vào số thực n từ bàn phím, ta dùng lệnh sau:

Xem đáp án » 12/05/2022 40

Câu 6:

Để đưa ra màn hình số 1 và 2 trên cùng 1 dòng trong Python ta dùng lệnh:

Print(‘2’)

Print(‘2’,end=’’)

Print(‘2’)

Xem đáp án » 12/05/2022 32

Bình luận


Bình luận