Câu hỏi:

12/05/2022 48

Trong cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ câu lệnh được thực hiện khi nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Vì trong cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ câu lệnh được thực hiện khi điều kiện sai.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cấu trúc của rẽ nhánh dạng thiếu trong ngôn ngữ lập trình Python là:

Xem đáp án » 12/05/2022 182

Câu 2:

Cấu trúc của rẽ nhánh dạng đủ trong ngôn ngữ lập trình Python là:

Xem đáp án » 12/05/2022 180

Câu 3:

Trong cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu câu lệnh được thực hiện khi:

Xem đáp án » 12/05/2022 58

Câu 4:

Trong cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ câu lệnh được thực hiện khi nào?

Xem đáp án » 12/05/2022 43

Câu 5:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sử dụng câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu?

Xem đáp án » 12/05/2022 30

Câu 6:

Cho đoạn chương trình sau:

x=10

y=3

d=0

if x%y==0:

d=x//y

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên giá trị của d là:

Xem đáp án » 12/05/2022 28

Bình luận


Bình luận