Câu hỏi:

13/05/2022 22

Dựa trên bảng Dự kiến phân bổ cây dự án Trường học xanh em hãy tính tỉ lệ phần trăm của từng loại cây hoa được phân bổ so với chỉ tiêu đã giao.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Dựa trên bảng Dự kiến phân bổ cây dự án Trường học xanh em hãy tính tỉ lệ phần trăm của từng loại cây hoa được phân bổ so với chỉ tiêu đã giao (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

1. Cột dữ liệu Trung bình cần điều chỉnh gì để hiển thị dễ đọc, dễ so sánh hơn không?

2. Dữ liệu tại cột Chi phí nên trình bày lại như thế nào để phù hợp với dữ liệu là số tiền?

Xem đáp án » 13/05/2022 29

Câu 2:

Giả sử nhóm em lập bảng dữ liệu như Hình 9.12 để theo dõi tiến độ thực hiện dự án Trường học xanh. Dữ liệu được nhập vào bảng có thể là số liệu cụ thể hoặc có thể ghi “Không” nếu lớp không có cây này, hoặc ghi “Đang làm” nếu lớp đã thực hiện nhưng chưa có số liệu, ghi “???” nếu chưa biết thông tin gì. Cột cuối cùng luôn tính Tổng số cây theo từng loại, hàng cuối sẽ đếm số loại cây đã trồng của mỗi lớp.

Các kết quả của bảng dữ liệu này có luôn đúng hay không? Vì sao?

Xem đáp án » 13/05/2022 29

Câu 3:

Phần mềm bảng tính điện tử có thể gộp các ô trong một vùng không là hình chữ nhật không?

Xem đáp án » 13/05/2022 28

Câu 4:

Có thể sao chép công thức từ trang tính này sang trang tính khác được không?

Xem đáp án » 13/05/2022 27

Câu 5:

1. Theo em việc định dạng dữ liệu và trình bày bảng tính có khác nhau không?

2. Các lệnh trình bày bảng tính hay định dạng dữ liệu có làm thay đổi dữ liệu trên bảng tính không?

Xem đáp án » 13/05/2022 22

Câu 6:

Trong bảng dữ liệu của Hình 9.12 các hàm sau sẽ cho kết quả bao nhiêu?

a) = COUNT(C6:I6)                       b) = AVERAGE(C7:I7)

c) = MAX(C4:I8)                            d) = SUM(C4:I8)

Xem đáp án » 13/05/2022 21

Bình luận


Bình luận