Câu hỏi:

15/05/2022 27

Below are reasons why children should or shouldn't do housework. Put them in the correct column. Add some more if you can. (Dưới đây là những lý do tại sao trẻ em nên hoặc không nên làm việc nhà. Đặt chúng vào đúng cột. Thêm một số nếu bạn có thể.)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gợi ý:

- Should: 1, 2, 5

- Shouldn’t: 3, 4, 6

Hướng dẫn dịch:

1. Làm việc nhà giúp các em phát triển kỹ năng sống.

2. Làm việc nhà dạy họ biết chịu trách nhiệm.

3. Trẻ em nên được dành nhiều thời gian chơi khi chúng còn nhỏ.

4. Họ có thể làm vỡ hoặc làm hỏng đồ vật khi làm việc nhà.

5. Làm việc nhà giúp tăng cường tình cảm gia đình.

6. Các em cần nhiều thời gian hơn để học và làm bài.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Work in pairs. Complete the conversation between Anna, Nam, and Minh using some ideas from 1. Then listen to the conversation and check your answers (Làm việc theo cặp. Hoàn thành đoạn hội thoại giữa Anna, Nam và Minh bằng một số ý từ 1. Sau đó nghe đoạn hội thoại và kiểm tra câu trả lời của bạn)

Xem đáp án » 15/05/2022 47

Câu 2:

Work in groups. Have similar conversations exchanging opinions about whether children should or shouldn't do housework. You can use the ideas from 1 and the reading text. (Làm việc nhóm. Làm những cuộc trò chuyện tương tự để trao đổi ý kiến về việc trẻ nên hay không nên làm việc nhà. Bạn có thể sử dụng các ý tưởng bài 1 và bài đọc.)

Xem đáp án » 15/05/2022 33

Bình luận


Bình luận