Câu hỏi:

15/05/2022 38

Listen and write /br/, /kr/ or /tr/ above the word that has the corresponding consonant blends. Then practise reading the sentences. (Nghe và viết /br/, /kr/ hoặc /tr/ lên trên từ có sự pha trộn phụ âm tương ứng. Sau đó luyện đọc các câu.)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Listen and write /br/, /kr/ or /tr/ above the word that has the corresponding (ảnh 1)

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi thích kem, nhưng anh trai tôi thích bánh pudding.

2. Tracy đâm xe vào gốc cây và gãy chân.

3. Họ thường ăn súp cua vào bữa sáng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Complete the text. Use the correct forms of the word and phrases in the box. (Hoàn thành văn bản. Sử dụng các dạng đúng của từ và cụm từ trong hộp.)

Xem đáp án » 15/05/2022 41

Câu 2:

There is a mistake in each sentence below. Find the mistake and correct it. (Có một sai lầm trong mỗi câu dưới đây. Tìm lỗi và sửa nó.)

Xem đáp án » 15/05/2022 40

Câu 3:

Work in groups. Do research on Family Day in Viet Nam or other countries in the world (Làm việc nhóm. Nghiên cứu về Ngày Gia đình ở Việt Nam hoặc các nước trên thế giới)

 

Present your findings to the class. Your presentation should include (Trình bày những phát hiện của bạn trước lớp. Bản trình bày của bạn nên bao gồm)

- where it is celebrated

- when it is celebrated

- when it was first celebrated

- why it is celebrated

- what people often do to celebrate the day

Xem đáp án » 15/05/2022 35

Bình luận


Bình luận