Câu hỏi:

15/05/2022 29

- Nhận xét về xu thế số dân của Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2020.

- Nhận xét về cơ cấu dân số Việt Nam năm 2020 theo giới tính và theo nơi sinh sống.

- Tính số dân Việt Nam sống ở thành thị, nông thôn năm 2020.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Dân số Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2020 có xu hướng tăng.

- Cơ cấu dân số Việt Nam năm 2020 theo giới tính ở mức độ đồng đều.

Cơ cấu dân số Việt Nam năm 2020 theo nơi sinh sống có sự chênh lệch khá lớn.

- Số dân Việt Nam sống ở thành thị năm 2020: 36,8% . 97,58 =36,8100.97,5835,91 triệu người.

Số dân Việt Nam sống ở nông thôn năm 2020: 97,58 – 35,91 = 61,67 triệu người.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy thu thập số liệu về dân số Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2020. Có thể thu thập từ sách, báo hoặc truy cập Internet và thu thập số liệu từ:

·       Website của Tổng cục thống kê https://www.gso.gov.vn/

(mục Số liệu thống kê → Dân số và lao động).

·       Website https://worldometers.info/

(mục Population → Population by Country → Vietnam).

- Lập bảng thống kê cho dãy số liệu thu thập được.

- Hình vẽ dưới đây cho biết về cấu trúc dân số Việt Nam năm 2020.

Em hãy lập các bảng thống kê biểu diễn cơ cấu dân số (đơn vị %) theo giới tính (nam, nữ) và theo nơi sinh sống (thành thị, nông thôn) (ảnh 1)

Em hãy lập các bảng thống kê biểu diễn cơ cấu dân số (đơn vị %) theo giới tính (nam, nữ) và theo nơi sinh sống (thành thị, nông thôn).

Xem đáp án » 15/05/2022 23

Câu 2:

- Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn số dân của Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2020.

- Vẽ các biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn cơ cấu dân số Việt Nam năm 2020 theo giới tính và theo nơi sinh sống.

Xem đáp án » 15/05/2022 14

Bình luận


Bình luận