Câu hỏi:

15/05/2022 28

Make compound sentences using the correct conjunctions in brackets. (Đặt câu ghép bằng cách sử dụng các liên từ đúng trong ngoặc.)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. I am a jazz fan, and my favourite style is from the late 1960s.

2. Jackson wants to go to the music festival on Saturday, but he has a maths exam on that day.

3. You can book the tickets online, or you can buy them at the stadium ticket office.

4. The concert didn't happen, so we stayed at home.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi là một người hâm mộ nhạc jazz và phong cách yêu thích của tôi là từ cuối những năm 1960.

2. Jackson muốn đi dự lễ hội âm nhạc vào thứ bảy, nhưng anh ấy có một bài kiểm tra toán vào ngày hôm đó.

3. Bạn có thể đặt vé trực tuyến hoặc có thể mua tại phòng vé sân vận động.

4. Buổi biểu diễn đã không diễn ra, vì vậy chúng tôi ở nhà.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Match the words with their meanings (Nối các từ với nghĩa của chúng)

Xem đáp án » 15/05/2022 26

Câu 2:

Complete the sentences using the words in 1. (Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng các từ trong 1.)

Xem đáp án » 15/05/2022 26

Câu 3:

Complete the following sentences using the to-infinitive or bare infinitive of the verbs in brackets. (Hoàn thành các câu sau bằng cách sử dụng nguyên thể to-infinitive hoặc bare infinitive của các động từ trong ngoặc.)

Xem đáp án » 15/05/2022 21

Câu 4:

Listen and repeat. Pay attention to the stressed syllable in each word (Lắng nghe và lặp lại. Chú ý đến âm tiết được nhấn mạnh trong mỗi từ)

Listen and repeat. Pay attention to the stressed syllable in each word (Lắng nghe  (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/05/2022 20

Câu 5:

Listen and mark the stressed syllables in the words in bold. (Nghe và đánh dấu các âm tiết được nhấn mạnh trong các từ được in đậm.)

1. She is a famous artist.

2. I enjoy his songs about friendship.

3. Their latest show received a lot of good comments.

Xem đáp án » 15/05/2022 14

Bình luận


Bình luận