Câu hỏi:

15/05/2022 18

Work in pairs. Look at the pictures and discuss the following questions (Làm việc theo cặp. Nhìn vào các bức tranh và thảo luận các câu hỏi sau)

Work in pairs. Look at the pictures and discuss the following questions (Làm việc (ảnh 1)
What are these shows? What do you know about them?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gợi ý:

These shows are American Idol and The X Factor. They are famous TV shows.

Hướng dẫn dịch:

- Những chương trình này là gì? Bạn biết gì về chúng?

- Những chương trình này là American Idol và The X Factor. Chúng là những chương trình truyền hình nổi tiếng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Read a text about a famous music show. Match the highlighted words and phrases in the text with the meanings below. (Đọc một văn bản về một chương trình ca nhạc nổi tiếng. Nối các từ và cụm từ được đánh dấu trong văn bản với các nghĩa bên dưới.)

Xem đáp án » 15/05/2022 34

Câu 2:

Read the text again and choose the best answers. (Đọc lại văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất.)

Xem đáp án » 15/05/2022 23

Bình luận


Bình luận