Câu hỏi:

18/06/2019 3,219

Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm, độ tự cảm L. Gọi i, I0 lần lượt là cường độ tức thời và cường độ cực đại. Điện áp tức thời qua mạch được tính :

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là : u = U0cos(ωt + φ).Cường độ dòng điện tức thời có biểu thức i = I0cos(ωt + α) Các đại lượng I0 và α nhận giá trị nào sau đây:

Xem đáp án » 18/06/2019 8,628

Câu 2:

Hai tụ điện có điện dung C1 và C2 mắc nối tiếp trong một mạch điện xoay chiều có dung kháng là:

Xem đáp án » 18/06/2019 8,369

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây đúng với cuộn thuần cảm?

Xem đáp án » 18/06/2019 7,899

Câu 4:

Trong hiện tượng nào dưới đây chắc chắn không có sự tỏa nhiệt do hiệu ứng Jun – Lenxơ?

Xem đáp án » 18/06/2019 5,717

Câu 5:

Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu điện trở R1 thì cường độ dòng điện qua R1 là i1 = I01 cosωt (A). Nếu đặt điện áp nói trên vào hai đầu điện trở R2 thì biểu thức cường độ dòng điện qua R2 là :

Xem đáp án » 18/06/2019 4,273

Câu 6:

Đặt vào cuộn cảm L = 0,5/π H, một điện áp xoay chiều u = 1202cos1000πt V. Cường độ dòng điện qua mạch có dạng:

Xem đáp án » 18/06/2019 3,387

Câu 7:

Đặt vào hai đầu một tụ điện điện áp xoay chiều có biểu thức u = U0cos ωt..Điện áp và cường độ dòng điện qua tụ điện tại thời điểm t1, t2 tương ứng lần lượt là: u1= 60 V; i1 = 3 A; u2 = 602 V ; i2 = 2 A . Biên độ của điện áp giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện qua bản tụ lần lượt là :

Xem đáp án » 18/06/2019 3,347

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK