Câu hỏi:

19/05/2022 130

You should turn off the lights before going out to save ______.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ loại

Giải chi tiết:

electricity (n): điện

electrify (v): truyền điện

electric (a): điện tử

electrically (adv): thuộc về điện

Sau động từ “save” ta cần một danh từ làm tân ngữ.

Tạm dịch: Bạn nên tắt đèn trước khi đi ra ngoài để tiết kiệm điện.

Chọn A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

People believed that Jane failed the test because of her laziness.

Xem đáp án » 19/05/2022 69

Câu 2:

Điền vào chỗ trống trong câu thơ sau: “Quyện… quy lâm tầm túc thụ/ Cô… mạn mạn độ thiên không”(Chiều tối, Hồ Chí Minh)

Xem đáp án » 19/05/2022 64

Câu 3:

Which of the following best restates each of the given sentences?

“Why don’t you talk to her face-to-face?” asked Bill.

Xem đáp án » 19/05/2022 62

Câu 4:

Not many students get high scores today. The tests are too hard.

Xem đáp án » 19/05/2022 62

Câu 5:

Nếu bạn có thể đưa ra bằng chứng là bạn bị bệnh, bạn sẽ được thi lại. Nếu như mệnh đề trên là đúng thì điều nào sau đây cũng đúng?

I. Nếu bạn không thể đưa ra bằng chứng là bạn bị bệnh, bạn không được thi lại.

II. Nếu bạn muốn được thi lại, bạn phải đưa ra bằng chứng là bạn bị bệnh.

III. Nếu như bạn không được thi lại thì bạn đã không đưa ra bằng chứng là bạn bị bệnh.

Xem đáp án » 07/06/2022 62

Câu 6:

Gone with the wind written after Margaret Mitchell quit her job as a reporter because of an ankle injury.

Xem đáp án » 19/05/2022 57

Bình luận


Bình luận