Câu hỏi:

13/06/2022 514

Dấu hiệu để nhận biết một phản ứng oxi hóa - khử là?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Dấu hiệu để nhận biết phản ứng oxi hóa - khử là có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tử trước và sau phản ứng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các phản ứng sau (ở điều kiện thích hợp):

a) SO2 + C → CO2 + S

b) 2SO2 + O2 → 2SO3

c) SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

d) SO2 + H2S → S + H2O

e) SO2 + Br2 + H2O → H2SO4 + HBr

Số phản ứng mà SO2 đóng vai trò chất oxi hóa là?

Xem đáp án » 13/06/2022 3,101

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây sai về số oxi hóa?

Xem đáp án » 13/06/2022 2,880

Câu 3:

Hệ số cân bằng (là các số nguyên, tối giản) của Cu2S và HNO3 trong phản ứng: Cu2S + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO + H2O là

Xem đáp án » 13/06/2022 1,677

Câu 4:

Hiện tượng thực tiễn nào sau đây không phải phản ứng oxi hóa - khử?

Xem đáp án » 13/06/2022 1,310

Câu 5:

Tổng hệ số cân bằng (hệ số tối giản) của phản ứng: FeS2 + O2 → SO2 + Fe2O3 là?

Xem đáp án » 13/06/2022 932

Câu 6:

Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa - khử

Xem đáp án » 13/06/2022 590

Câu 7:

Quy tắc xác định số oxi hóa nào sau đây sai?

Xem đáp án » 13/06/2022 519

Bình luận


Bình luận