Câu hỏi:

24/06/2022 42

Chọn đáp án đúng. Biểu thức của định luật bảo toàn động lượng

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D.

Biểu thức của định luật bảo toàn động lượng có thể viết như sau:

 Δp=0 hoặc p1+p2+...=p1'+p2'+...  hoặc m1.ν1+m2.ν2+...=m1.ν1'+m2.ν2'+...

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây SAI:

Xem đáp án » 24/06/2022 32

Câu 2:

Hai vật có khối lượng m1 = 1 kg, m2 = 3 kg chuyển động với các vận tốc v1 = 3 m/s và v2 = 1 m/s. Tìm độ lớn tổng động lượng của hệ trong trường hợp v1 v2  cùng phương, ngược chiều. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật một.

Xem đáp án » 24/06/2022 32

Câu 3:

Khối lượng súng là 4 kg và của đạn là 50 g. Lúc thoát khỏi nòng súng, đạn có vận tốc 800 m/s. Vận tốc giật lùi của súng là bao nhiêu nếu chọn chiều dương là chiều giật lùi của súng.

Xem đáp án » 24/06/2022 29

Câu 4:

Hai vật có khối lượng m1 = 1 kg, m2 = 3 kg chuyển động với các vận tốc v1 = 3 m/s và v2 = 1 m/s. Tìm độ lớn tổng động lượng của hệ trong trường hợp    cùng hướng. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật một.

Xem đáp án » 24/06/2022 29

Câu 5:

Một viên đạn khối lượng 1 kg đang bay theo phương thẳng đứng với vận tốc 500 m/s thì nổ thành 2 mảnh có khối lượng bằng nhau. Mảnh thứ nhất bay theo phương ngang với vận tốc 500 2  m/s hỏi mảnh 2 bay với tốc độ là bao nhiêu?

Xem đáp án » 24/06/2022 27

Câu 6:

Một viên bi thép 0,1 kg rơi từ độ cao 5 m xuống mặt phẳng ngang. Tính độ biến thiên động lượng trong trường hợp: Khi chạm sàn bi bay ngược trở lại cùng vận tốc theo phương cũ.

Xem đáp án » 24/06/2022 24

Bình luận


Bình luận