Câu hỏi:

13/01/2020 1,153

Nguyên nhân khách quan dẫn đến thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 1945 là do?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: sgk 12 trang 115, suy luận

Cách giải:

- Sau khi Nhật đảo chính lật đổ Pháp (9/3/1945), Nhật là kẻ thù duy nhất của nhân dân Việt Nam

- Ngày 15/8/1945, Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện trên sóng phát thanh Nhật Bản, kẻ thù duy nhất của Việt Nam đã gục ngã.

=> Điều kiện khách quan thuận lợi cho tổng khởi nghĩa đã đến. Đảng ta kịp thời chớp lấy thời cơ “ngàn năm có một” (sau khi Nhật đầu hang Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào Việt Nam để giải giáp quân Nhật) này để phát động nhân dân tiến hành tổng khởi nghĩa giành thắng lợi

Chọn đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điểm khác biệt của giai cấp công nhân Việt Nam so với giai cấp công nhân ở các nước tư bản Âu – Mỹ đó là

Xem đáp án » 13/01/2020 44,679

Câu 2:

Nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ phong trào Cần Vương là

Xem đáp án » 13/01/2020 23,654

Câu 3:

Trong Cách mạng tháng Tám (1945), khởi nghĩa tại các đô thị thắng lợi có ý nghĩa quyết định nhất vì đây là nơi

Xem đáp án » 13/01/2020 22,616

Câu 4:

Ý nghĩa then chốt của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại là

Xem đáp án » 13/01/2020 13,785

Câu 5:

Cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 là một phong trào

Xem đáp án » 13/01/2020 11,127

Câu 6:

Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào yêu nước dân chủ tư sản ở Việt Nam trong những năm 20 của thế kỉ XX là

Xem đáp án » 13/01/2020 11,028

Câu 7:

Nguyên nhân quyết định sự bùng nổ của phong trào cách mạng 1930 – 1931 là

Xem đáp án » 13/01/2020 9,344

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK