Câu hỏi:

01/07/2022 13

Kết quả của phép tính 40 – 20 – 10 là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lan nghĩ ra một số, lấy số đó trừ 7 cộng 6 bằng 19. Hỏi số Lan nghĩ là bao nhiêu?

Xem đáp án » 01/07/2022 18

Câu 2:

Có bao nhiêu số tròn chục có hai chữ số?

Xem đáp án » 01/07/2022 17

Câu 3:

Trong các dãy số sau, dãy số nào được sắp xếp theo thứ tự tăng dần?

Xem đáp án » 01/07/2022 15

Câu 4:

Mẹ đi công tác 19 ngày. Mẹ đã ở đó 1 tuần lễ. Hỏi mẹ còn phải ở đó mấy ngày nữa?

Xem đáp án » 01/07/2022 15

Câu 5:

Số trừ đi 10 được 30. Số đó là:

Xem đáp án » 01/07/2022 14

Câu 6:

Đặt tính rồi tính:

94 + 5           87 + 12                79 – 17            85 – 42      

Xem đáp án » 01/07/2022 14

Câu 7:

Số các số có hai chữ số tính từ số 11 đến số 21 là:

Xem đáp án » 01/07/2022 13

Bình luận


Bình luận