Câu hỏi:

05/07/2022 14

If you weren't so negative, you would be able to see all the advantages of global warming.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Viết lại câu sử dụng từ trái nghĩa, triệt tiêu phủ định từ ‘not’

Dịch: Nếu bạn không quá tiêu cực, bạn sẽ có thể thấy tất cả những lợi thế của sự nóng lên toàn cầu.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

It is compulsory for the tourists to learn about the vital eco-systems before arriving.

Xem đáp án » 05/07/2022 22

Câu 2:

You stay in locally owned accommodation and buy products from local people. You will support local community.

Xem đáp án » 05/07/2022 21

Câu 3:

You should try to limit the use of natural resources. They are running out in many tourist destinations.

Xem đáp án » 05/07/2022 18

Câu 4:

Our aim is to provide tourists with the principles of ecotourism throughout their trip.

Xem đáp án » 05/07/2022 17

Câu 5:

If you must, travel by plane. If you can avoid it, try a train instead.

Xem đáp án » 05/07/2022 17

Câu 6:

Eco-travellers have to prevent or minimize any negative impacts on the environment.

Xem đáp án » 05/07/2022 16

Câu 7:

Ecotourism can support conservation and environmental management if properly carried out.

Xem đáp án » 05/07/2022 16

Bình luận


Bình luận