Câu hỏi:

05/07/2022 9

Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm là /ɪn/. Đáp án C phần gạch chân phát âm là /aɪ/

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.

Xem đáp án » 05/07/2022 15

Câu 2:

Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.

Xem đáp án » 05/07/2022 14

Câu 3:

Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.

Xem đáp án » 05/07/2022 10

Câu 4:

Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.

Xem đáp án » 05/07/2022 10

Câu 5:

Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.

Xem đáp án » 05/07/2022 10

Câu 6:

Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.

Xem đáp án » 05/07/2022 9

Câu 7:

Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.

Xem đáp án » 05/07/2022 9

Bình luận


Bình luận