Câu hỏi:

05/07/2022 3

_____big books on ___table are for my history class.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: C

Dịch: Những quyển sách lớn ở trên bàn là dành cho giờ lịch sử của lớp tớ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Scientists sent____ expedition to____ Mars during___ 1990s

Xem đáp án » 05/07/2022 38

Câu 2:

My ____car is four years old and it still runs well.

Xem đáp án » 05/07/2022 29

Câu 3:

____Statue of Liberty was a gift of friendship from ___France to ___United States.

Xem đáp án » 05/07/2022 27

Câu 4:

Jack's father bought him___ bicycle that he had wanted for his birthday.

Xem đáp án » 05/07/2022 25

Câu 5:

I am studying ___English and ___Math this term.

Xem đáp án » 05/07/2022 24

Câu 6:

John and Mary went to school yesterday and then studied in ___library before returning home.

Xem đáp án » 05/07/2022 21

Câu 7:

Choose the best answer to complete the sentence

We are looking for___ place to spend_____night.

Xem đáp án » 05/07/2022 17

Bình luận


Bình luận