Câu hỏi:

05/07/2022 39

Scientists sent____ expedition to____ Mars during___ 1990s

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: A

Dịch: Các nhà khoa học đã gửi một đoàn thám hiểm lên sao Hỏa trong suốt những năm 1900s

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

My ____car is four years old and it still runs well.

Xem đáp án » 05/07/2022 29

Câu 2:

____Statue of Liberty was a gift of friendship from ___France to ___United States.

Xem đáp án » 05/07/2022 27

Câu 3:

Jack's father bought him___ bicycle that he had wanted for his birthday.

Xem đáp án » 05/07/2022 25

Câu 4:

I am studying ___English and ___Math this term.

Xem đáp án » 05/07/2022 25

Câu 5:

John and Mary went to school yesterday and then studied in ___library before returning home.

Xem đáp án » 05/07/2022 21

Câu 6:

I was given ____beautiful bag on my birthday by my mother.

Xem đáp án » 05/07/2022 19

Bình luận


Bình luận