Câu hỏi:

05/07/2022 17

I did not understand what the lecturer was saying because I had not read his book.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: D

Dịch: Tớ sẽ hiểu giáo sư nói gì nếu mà tớ đã đọc quyển sách của anh ấy.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

You’d better take a taxi; it was raining hard outside

Xem đáp án » 05/07/2022 40

Câu 2:

Even though it was raining heavily, the explorers decided to continue their journey.

Xem đáp án » 05/07/2022 36

Câu 3:

Because they made too many mistakes, they failed in the exam

Xem đáp án » 05/07/2022 34

Câu 4:

He cannot afford a new computer.

Xem đáp án » 05/07/2022 22

Câu 5:

Housewives do not have to spend a lot of time doing housework any more.

Xem đáp án » 05/07/2022 20

Câu 6:

Jane hardly ever enjoyed eating vegetables

Xem đáp án » 05/07/2022 19

Câu 7:

Ann never wants to see another horror film

Xem đáp án » 05/07/2022 19

Bình luận


Bình luận