Câu hỏi:

05/07/2022 8

I find it impossible not to worry about Lan

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: A

Dịch: Tớ không ngừng cảm thấy lo lắng về Lan

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Because they made too many mistakes, they failed in the exam

Xem đáp án » 05/07/2022 47

Câu 2:

You’d better take a taxi; it was raining hard outside

Xem đáp án » 05/07/2022 43

Câu 3:

Even though it was raining heavily, the explorers decided to continue their journey.

Xem đáp án » 05/07/2022 38

Câu 4:

Jane hardly ever enjoyed eating vegetables

Xem đáp án » 05/07/2022 24

Câu 5:

He cannot afford a new computer.

Xem đáp án » 05/07/2022 23

Câu 6:

Ann never wants to see another horror film

Xem đáp án » 05/07/2022 23

Câu 7:

Housewives do not have to spend a lot of time doing housework any more.

Xem đáp án » 05/07/2022 22

Bình luận


Bình luận