Câu hỏi:

05/07/2022 10

Choose the word whose the underlined part is differenced differently

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: D

Giải thích: Đáp án B, C, A phần gạch chân phát âm là /e/. Đáp án D phần gạch chân phát âm là / iː/

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the word which has different stress from others

Xem đáp án » 05/07/2022 15

Câu 2:

Choose the word which has different stress from others

Xem đáp án » 05/07/2022 13

Câu 3:

Choose the word which has different stress from others

Xem đáp án » 05/07/2022 13

Câu 4:

Choose the word whose the underlined part is differenced differently

Xem đáp án » 05/07/2022 12

Câu 5:

Choose the word which has different stress from others

Xem đáp án » 05/07/2022 11

Câu 6:

Choose the word which has different stress from others

Xem đáp án » 05/07/2022 11

Câu 7:

Choose the word whose the underlined part is differenced differently

Xem đáp án » 05/07/2022 10

Bình luận


Bình luận