Câu hỏi:

05/07/2022 11

Choose the word which has different stress from others

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: B

Đáp án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các đáp án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the word which has different stress from others

Xem đáp án » 05/07/2022 15

Câu 2:

Choose the word which has different stress from others

Xem đáp án » 05/07/2022 13

Câu 3:

Choose the word which has different stress from others

Xem đáp án » 05/07/2022 13

Câu 4:

Choose the word whose the underlined part is differenced differently

Xem đáp án » 05/07/2022 12

Câu 5:

Choose the word which has different stress from others

Xem đáp án » 05/07/2022 11

Câu 6:

Choose the word whose the underlined part is differenced differently

Xem đáp án » 05/07/2022 10

Bình luận


Bình luận