Câu hỏi:

05/07/2022 11

She ——————— people who ——————— rude to their subordinates. 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: D

Dịch: Cô ấy ghét những người mà thô lỗ với cấp dưới của mình.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

  ——————— the meat ——————— bedroom? 

Xem đáp án » 05/07/2022 21

Câu 2:

What time___the bus____?

Xem đáp án » 05/07/2022 21

Câu 3:

He ——————— the dentist at 12 am. 

Xem đáp án » 05/07/2022 19

Câu 4:

What time ——————— Monday?

Xem đáp án » 05/07/2022 19

Câu 5:

He always ____up at 6 o’clock.

Xem đáp án » 05/07/2022 19

Câu 6:

 Choose the best answer to complete the sentences

Min ——————— with her parents at the moment.

Xem đáp án » 05/07/2022 18

Câu 7:

How often ——————— to the swimming pool?

Xem đáp án » 05/07/2022 18

Bình luận


Bình luận