Câu hỏi:

06/07/2022 15

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Đáp án B phát âm là /ʃ/. Các đáp án còn lại phát âm là /ʒ/

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 06/07/2022 20

Câu 2:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 06/07/2022 19

Câu 3:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 06/07/2022 19

Câu 4:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 06/07/2022 17

Câu 5:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 06/07/2022 16

Câu 6:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 06/07/2022 14

Bình luận


Bình luận