Câu hỏi:

06/07/2022 4

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Đáp án A phát âm là /tʃ/. Các đáp án còn lại phát âm là /ʃ/

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 06/07/2022 21

Câu 2:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 06/07/2022 20

Câu 3:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 06/07/2022 19

Câu 4:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 06/07/2022 17

Câu 5:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 06/07/2022 17

Câu 6:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 06/07/2022 15

Câu 7:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 06/07/2022 14

Bình luận


Bình luận