Câu hỏi:

06/07/2022 18

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

Đáp án C phát âm là /ʒ/. Các đáp án còn lại phát âm là /ʃ/

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 06/07/2022 19

Câu 2:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 06/07/2022 19

Câu 3:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 06/07/2022 16

Câu 4:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 06/07/2022 15

Câu 5:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 06/07/2022 14

Câu 6:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 06/07/2022 13

Bình luận


Bình luận