Câu hỏi:

06/07/2022 2

Choose the best one (A, B, C or D) to complete the sentence

The concert will be broadcast “live”: that means it comes on TV at the same time .… it is performed.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Dịch: Buổi trình diễn sẽ được chiếc trực tiếp, nghĩa là nó sẽ chiếu ở TV cùng thời gian nó được biểu diễn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best one (A, B, C or D) to complete the sentence

Teenagers in Viet Nam like K-pop, and they like Korean films …

Xem đáp án » 06/07/2022 30

Câu 2:

Choose the best one (A, B, C or D) to complete the sentence

The music festival this year is as good …. it was last year.

Xem đáp án » 06/07/2022 27

Câu 3:

Choose the best one (A, B, C or D) to complete the sentence

I rarely listen to …… at home. I can’t understand the words they sing, and I prefer modern music.

Xem đáp án » 06/07/2022 24

Câu 4:

Choose the best one (A, B, C or D) to complete the sentence

The group is … for their albums and tours around the world.

Xem đáp án » 06/07/2022 23

Câu 5:

Choose the best one (A, B, C or D) to complete the sentence

In Viet Nam, the Dan Bau is a traditional musical ……………………..

Xem đáp án » 06/07/2022 23

Câu 6:

Choose the best one (A, B, C or D) to complete the sentence

……. music is not as exciting as rock and roll.

Xem đáp án » 06/07/2022 20

Câu 7:

Choose the best one (A, B, C or D) to complete the sentence

No one else in the class plays the guitar … John.

Xem đáp án » 06/07/2022 19

Bình luận


Bình luận