Câu hỏi:

07/07/2022 142

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

Đáp án D phát âm là /k/. Các đáp án còn lại phát âm là /tʃ/

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 07/07/2022 248

Câu 2:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 07/07/2022 194

Câu 3:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 07/07/2022 181

Câu 4:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 07/07/2022 178

Câu 5:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 07/07/2022 171

Câu 6:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 07/07/2022 161

Câu 7:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 07/07/2022 157

Bình luận


Bình luận